Bash - operacje-na-plikach

chgrp GRUPA PLIK
[+/- ROOT]. Zmienia grupową przynależność pliku/plików na podaną grupę zdefiniowaną w /etc/group. Przykłady:
chgrp users info.txt
Przypiszę grupę users dla pliku info.txt. By zmienić przynależność grupową danego pliku musimy mieć prawa dostępu do tego pliku.
Opcje:
-c Wyświetla potwierdzenie każdej udanej zmiany praw dostępu do pliku
-R Jeżeli plik jest katalogiem to zmienia jego prawa dostępu jak i wszystkich plików i podkatalogów w nim zawartych.


chmod ZEZWOLENIA PLIK
[+/- ROOT]. Zmienia prawa dostępu dla pliku/plików na nowe. By zmienić uprawnienia musimy posiadać praw do jego edycji (np. być jego właścicielem). Uprawinienia można podawać na kilka sposobów, najpospolitszy jest zapis ósemkowy:
chmod XYZ info.txt
Gdzie X, Y, Z to odpowiednie liczby nadające odpowiednie uprawnienia dla pliku dla odpowiednio: właściciela pliku, grupy, pozostałych. Możliwe wartości:
0 - brak zezwoleń
1 - tylko wykonanie
2 - tylko zapis
3 - zapis i wykonanie
4 - tylko odczyt
5 - odczyt i wykonanie
6 - odczyt i zapis
7 - oczyt, zapis, wykonanie
Przykłady: chmod 740 plik da użytkownikowi pełne prawa (odczyt, zapis, wykonanie), grupie tylko odczyt a pozostali nie będą mieli wogóle dostępu do pliku.
Opcje:
-c Wyświetla potwierdzenie każdej udanej zmiany praw dostępu do pliku
-R Jeżeli plik jest katalogiem to zmienia jego prawa dostępu jak i wszystkich plików i podkatalogów w nim zawartych.


chown WŁAŚCICIEL:GRUPA PLIK
[+/- ROOT]. Zmienia właściciela pliku i opcjonalnie grupę. Za "Właściciel" wstawiamy numer ID użytkownika lub jego login z /etc/passwd. "Grupa" to albo nazwa grupy z /etc/group albo liczbowy identyfikator tejże grupy. Zmiana właściciela pliku wymaga praw roota. Przykłady:
chown zbylut:users plik.txt
chown zbylut: plik.txt
W drugim przypadku grupa zostanie zmieniona na tą, do której loguje się użytkownik zbylut.
Opcje:
-c Wyświetla potwierdzenie każdej udanej zmiany praw dostępu do pliku
-R Jeżeli plik jest katalogiem to zmienia jego prawa dostępu jak i wszystkich plików i podkatalogów w nim zawartych.


cksum opcje plik
Oblicza i wyświetla sumę cyklicznej kontroli nadmiarowej (CRC) dla podanych plików/pliku. Stosowane do np. sprawdzenia czy poprawnie pobraliśmy plik z sieci. Sumy kontrolne CRC32 trudno znaleźć w sieci, zazwyczaj podaje się hashe MD5 (md5sum). Przykłady:
cksum plik.txt


md5sum opcje plik
Oblicza i wyświetla hash MD5 dla podanego pliku. Stosowane do np. sprawdzenia czy poprawnie pobraliśmy plik z sieci. Przykłady:
md5sum plik.txt


cp OPCJE ŹRÓDŁO CEL
Kopiuje ŹRÓDŁO w CELU, prościej - kopiuje pliki i katalogi. Przykłady:
cp plik.txt /opt/praca/plik.txt
cp /etc/resolv.conf /home/piotr/resiak.txt
cp -R /etc/ /home/piotr/backupetc/
Opcje:
-R Jeżeli ŹRÓDŁO jest katalogiem to kopiuje go wraz z całą zawartością
-a Zachowuje tyle atrybutów oryginalnego pliku, ile to możliwe.
-i Jeżeli CEL istnieje to pyta o potwierdzenie nadpisania.
-f Wymusza nadpisanie istniejących celów bez pytania o potwierdzenie.
-p Zachowuje właściciela, grupę, zezwolenia i znacznik czasowy oryginalnego pliku.
-s Tworzy dowiązania symboliczne zamiast rzeczywistych kopii.
-u Jeżeli docelowy plik istnieje i ma nowszy czas modyfikacji niż ten ze źródła to nie zostanie nadpisany.
-P Jeżeli ŹRÓDŁO określone jest katalogiem i nazwą pliku to katalog/katalogi te zostaną utworzone w CELu
cp /etc/passwd katalog_jakiś
Stworzy podkatalog /etc w katalog_jakiś i do podkatalogu /etc skopiuje plik passwd


file plik
Określa typ pliku/plików. Przykłady:
file plik.txt
Opcje:
-z Próbuje zbadać zawartość skompresowanych plików.
-f Odczytuje listę nazw plików z podanego pliku.
-L Sprawdza pliki wskazywane przez dowiązania symboliczne.


installopcje ŹRÓDŁO CEL
Działa podobnie do cp tyle że próbuje także ustawić zewolenia, właściciela i grupę. Cel może być plikiem lub katalogiem. Polecenie stosowane zazwyczaj w plikache Makefile przy instalacji pakietów. Przykłady:
install -b -m 555 aplikacja.sh /usr/bin
Kopiuje plik aplikacja.sh do katalogu /usr/bin oraz ustawia prawa na odczyt/wykonanie i sporządza kopię zapasową.
Opcje:
-b Tworzy kopię zapasową nadpisywanych plików.
-d Tworzy katalog określony przez parametr CEL.
-g GRUPA Przypisuje plik do podanej grupy.
-m TRYB Ustawia zezwolenia pliku.
-o WŁAŚCICIEL Ustawia właściciela dla skopiowanego pliku.


ln opcje ŹRÓDŁO CEL
Tworzy dowiązanie do pliku lub katalogu. Plik/katalog nie jest kopiowany a tworzony jest jedynie odnośnik do ŹRÓDŁA. Przykłady:
ln -s -d /tmp smieci
Stworzy w bierzącym katalogu dowiązanie-katalog do katalogu /tmp.
Opcje:
-b Tworzy kopie zapasowe nadpisywanych plików.
-d Zezwala na tworzenie twardych dowiązań do katalogów (tylko root).
-f Wymusza usunięcie istniejących plików docelowych.
-i Prosi o potwierdzenie usunięcia plików docelowych.
-s Tworzy dowiązania symboliczne.


ls opcje
Listuje pliki i katalogi. Przykłady:
ls /etc
ls /etc/hos*
Pierwsze polecenie wylistuje wszystkie pliki w /etc a drugie tylko te, które zaczynają się od "hos".
Jeżeli plików jest dużo i nie mieszczą się na ekranie to możemy kontrolować ich wyświetlanie:
ls /etc | less
Opcje:
-a Listuje wszystkie pliki, włącznie od tych zaczynających się od kropki (ukrytych).
-B Nie listuje kopii zapasowych (kończących się tyldą ~).
-d Listuje nazwy katalogów zamiast ich zawartości.
-R Listuje podany katalog i wszystkie jego podkatalogi.
-S Porządkuje pliki od największych do najmniejszych.
-t Porządkuje pliki od najnowszych do najstarszych.
-1 Listuje 1 plik w linii.
-C Listuje pliki w kolumnach.
--color Koloruje wynik.
-k Wyświetla rozmiary w kilobajtach.


mv opcje ŹRÓDŁO CEL
Przenosi i/lub zmienia nazwę plików. Przykłady:
mv plik.txt plik.old
mv plik.txt /etc/configi/
Pierwsze polecenie zmieni nazwę pliku na plik.old a drugie przeniesie podany plik.
Opcje:
-f Wymusza nadpisanie istniejących celów bez pytania o potwierdzenie.
-i Jeżeli CEL istnieje to pyta o potwierdzenie nadpisania.
-u Jeżeli docelowy plik istnieje i ma nowszy czas modyfikacji niż ten ze źródła to nie zostanie nadpisany.
-b Tworzy kopie zapasowe nadpisywanych plików.
cp /etc/passwd katalog_jakiś
Stworzy podkatalog /etc w katalog_jakiś i do podkatalogu /etc skopiuje plik passwd


rm opcje PLIK
Usuwa pliki oraz katalogi (z dodatkowym parametrem). Przykłady:
rm plik.txt
Opcje:
-d Używa unlink zamiast rmdir do usuwania katalogów - nie muszą być puste (ostrożnie).
-f Usuwa plik bez pytania.
-i Pyta o potwierdzenie przed usunięciem pliku.
-r Usuwa pliki (i katalogi jeżeli jest odp. parametr) z podanego katalogu i jego podkatalogów.


stat plik
Wyświetla zawartość i-węzła odpowiadającemu plikowi o podanej nazwie (po polsku: wyświetla informacje o pliku). Przykłady:
stat plik.txt


touch opcje PLIK
Zmienia czas ostatniego dostępu i modyfikacji na bierzący a jeżeli plik nie istnieje to tworzy pusty plik o podanej nazwie. Przykłady:
touch plik.txt
Tworzy plik o nazwie plik.txt
RkBlog

Wprowadzenie do świata Linuksa, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact