Bash - użytkownicy

Podczas logowania podajemy nazwę użytkownika a następnie jego hasło. Po podaniu nazwy użytkownika (loginu) system szuka go w /etc/passwd i jeżeli znajdzie to oczekuje hasła. Wprowadzone przez nas hasło jest kodowane i porównywane z zakodowaną wersją w /etc/passwd. Jeżeli wprowadziliśmy poprawne dane - rozpoczyna się proces logowania. Od chwili zalogowania nasza obecność określana jest przez dwie liczby: identyfikator użytkownika (uid) oraz identyfikator grupy (gid). Liczby te określają w jaki sposób system postrzega użytkownika. Podstawowa grupa zdefiniowana jest w /etc/passwd, lecz użytkownik może należeć do wielu grup, co zaznaczone jest w /etc/group.

chfn -f nazwisko -o biuro -p telefon -h telefon domowy Nazwa Użytkownika
Zmienia informacje wyświetlane za pomocą polecenia finger. Jeżeli nie wprowadzimy dodatkowych opcji (-f, -o, -p, -h) to chfn po kolei będzie pytało nas o wszystkie dane, Przykłady:
chfn -h 0700777777


chpasswd
[ROOT]. Masowo zmienia hasła użytkowników. Odczytuje pary nazwa użytkownika + hasło ze standardowego wejścia i zmienia hasła wg. podanych danych. Dane muszą być w postaci nazwa_użytkownika:hasło. Przykłady:
chpasswd < nowehasla.txt
chpasswd posiada jedną opcję -e, która określa że hasła są już zaszyfrowane.

finger nazwa użytkownika
Wyświetla informacje o użytkownikach. Podobne polecenie do tego to pinky.

groupmod opcje grupa
[ROOT]. Modyfikuje informacje o grupach w systemowych plikach kont. Przykłady:
groupmod -g 666 -n nowa_nazwa stara_nazwa
Co zmieni nazwę grupy jak i jej numer GID.
Opcje:
-g gid - określa nowy liczbowy identyfikator grupy
-o - zezwala na użycie powtarzalnych identyfikatorów grup
-n - określa nową nazwę grupy


groups nazwa użytkownika
Wyświetla grupy do jakiej należ użytkownik wywołujący to polecenie (jeżeli nie podamy nazwy użytkownika) lub użytkownika o nazwie podanej w poleceniu.

grpck
Sprawdza poprawność wpisów w /etc/group i /etc/gshadow.

id opcje nazwa użytkownika
Wyświetla informacje o identyfikatorach GID i UID określonego użytkownika.

passwd nazwa użytkownika
Zmienia hasło użytkownika. Trzeba być rootem by zmienić nie swoje hasło.

pwck
Sprawdza poprawność wpisów w /etc/passwd i /etc/shadow.

su opcje użytkownik
Zmienia tożsamość na określonego użytkownika, jeżeli nie podany to na roota. Domyślnie nie jest to równoznaczne logowaniu. Po wykonaniu polecenia poprosi nas o podanie hasła danego użytkownika. Przykłady:
su
su -
su userX
Pierwsze polecenie zmieni tożsamość na roota, drugie tak samo tyle że użyje zmiennych środowiskowych podanego użytkownika (np. jeżeli dla zwykłego użytkownika polecenia w katalogach sbin są niewidoczne to po przejściu na roota za pomocą su też nie będą "widoczne", przy wykorzystaniu su - będą widoczne).
Opcje:
-l lub - - Sprawa że powłoka staje się powłoką logowania, tj. zachowuje się tak jakby użytkownik normalnie zalogował się z wolnego terminala.


useradd opcje nazwa użytkownika
Tworzy nowego użytkownika. Wymagana jest jego nazwa, reszta danych jest opcjonalna. Przykłady:
useradd -m -G users,wheel,audio,tty,games -s /bin/bash nazwa_użytkownika
Co stworzy nowego użytkownika należącego dopodanych grup (-G) z BASHem jako powłoką logowania.
Opcje:
-g - Definiuje grupę początkową.
-G - Definiuje grupy dodatkowe.
-M - Katalog macierzysty użytkownika nie zostanie utworzony.
-r - Nowy użytkownik to konto systemowe.
-s powłoka - Określa powłokę logowania nowego użytkownika.


userdel nazwa użytkownika
Usuwa określone konto użytkownika.

users
Wyświetla listę obecnie zalogowanych użytkowników.

who opcje
Wyświetla informacje o zalogowanych użytkownikach.
RkBlog

Wprowadzenie do świata Linuksa, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact