RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Budowa punFramework

Wszystkie twoje komponenty dostępne są poprzez plik mvc.php. Można zmienić nazwę tego pliku na dowolną zachowując rozszerzenie .php.

Kontrolery

 • Kontrolery to pliki php umieszczone w punFramework/controllers/
 • Każdy plik zawiera klasę PHP, która dziedziczy klasę punController
 • Nazwa pliku musi być taka sama jak nazwa klasy + .php
 • Szkieletowy kontroler to:
  <?php
  class test extends punController
  {
  public function index()
  	{
  	return 'witaj świecie';
  	}
  }
  
 • Każdy moduł np. "newsy" powinny mieć własny kontroler
 • Każdy kontroler powinien mieć oddzielne metody dla poszczególnych akcji/widoków (pokaż newsy, dodaj newsa, usuń newsa)
 • Metody powinny zwracać (return) dane niż je wyświetlać

Mapowanie URLi

punFramework używa prostego mapowania:
mvc.php?c=NAZWA_KONTROLERA
mvc.php?c=NAZWA_KONTROLERA&m=NAZWA_METODY
mvc.php?c=NAZWA_KONTROLERA&m=NAZWA_METODY&var1=foo1&va2=foo2
 • NAZWA_KONTROLERA to nazwa kontrolera
 • NAZWA_METODY to nazwa metody kontrolera, którą chcemy wywołać
 • Nazwa kontrolera i metody może zawierać TYLKO znaki alfabetu
 • duże i małe liter. !!!!!!!!!!
 • Jeżeli nie podasz nazwy metody wtedy domyślnie zostanie wywołana metoda index()

Dostępne zmienne fluxBB

 • $this->pun_user - tablica $pun_user z danymi o bierzącym użytkowniku
 • $this->db - obiekt $db operujący na bazie danych
 • $this->pun_config - tablica $pun_config zawierająca konfigurację forum
 • $this->pun_url - tablica $pun_url zawierająca URLe do standardowych elementów forum
 • $this->lang_common - tablica $lang_common zawierająca pospolite frazy-tłumaczenia
możesz użyć print_r($TABLICA); by zobaczyć zawartość i strukturę danej tablicy

Widoki

Widoki to niejako szablony i powinny zawierać kod HTML odpowiedzialny za wygląd danego elementu.
 • Widoki zapisujemy jako pliki PHP w punFramework/views/
 • By w kontrolerze załadować widok wystarczy:
  <?php
  $wynik = NAZWA_KONTROLERA::load_view('NAZWA_WIDOKU', array());
  $wynik = test::load_view('hello', array('user' => 'Jon Doe'));
  
  Gdzie NAZWA_WIDOKU to nazwa pliku widoku bez .php
 • Drugi argument to tablica asocjacyjna z danymi jakie mają być przekazane do widoku
 • W widoku tablica ta dostępna jest pod zmienną $data
 • Powinieneś używać styli/klas CSS punBB :)

Modele

Modele są podobne do kontrolerów, dziedziczą punRoot a ich zadaniem jest przechowywanie logiki operującej na bazie danych - samych zapytań z niezbędnym kodem dodatkowym. Używanie Modeli (jak i widoków) jest opcjonalne lecz zaleca się ich stosowanie.
 • Szkielet modelu wygląda tak:
  <?php
  class posts extends punRoot
  {
  public function get_all_posts()
  	{
  	return posts::query("SELECT * FROM posts");
  	}
  }
  
 • Model zapisujemy jako punFramework/models/NAZWAKLASY.php
 • Każda operacja na bazie danych typu "pokaż newsy" , "usuń newsy" powinna mieć własną metodę
 • Możesz użyć $this->db
 • standardowego obiektu punBB do operowania na bazie danych
 • Możesz też używać NAZWAKLASY::query
 • wrappera, który zwróci tablicę asocjacyjną z wynikami dla zapytań SELECT oraz wykona i zwróci True dla pozostałych
 • Wrapper ::query wygeneruje wyjątek w przypadku błędu zapytania (patrz "obsługa błędów")
 • By załadować model w kontrolerze wystarczy:
  <?php
  $object = NAZWA_KONTROLERA::load_model('NAZWA_MODELU');
  
  $news = test::load_model('news');
  $news->get_latest_news();
  
 • $object w tym przykładzie to obiekt klasy kontrolera gotowy do wykorzystania.

Inne Pomocniki

 • W kontrolerach możesz użyć:
  NAZWA_KONTROLERA::render_template('tytuł', 'treść');
 • Co zwróci dane wstawione w standardową komórkę punBB:
  <div class="pun-block">
  	<h2><span>TYTUŁ</span></h2>
  	<div class="pun-content">
  		TREŚĆ
  	</div>
  </div>
  
 • Oprócz tego masz dostęp do:
  • NAZWA_KONTROLERA::is_admin() # zwróci True jeżeli bieżący użytkownik to Admin (ID grupy - 1)
  • NAZWA_KONTROLERA::is_user() # zwróci True jeżeli bieżący użytkownik jest zwykłym użytkownikiem (ID grupy - 3)
  • NAZWA_KONTROLERA::check_login() # zwróci True jeżeli bieżący użytkownik jest zalogowany
  metody zwrócą False w przypadku nie spełnienia warunku.

Obsługa Błędów

 • Gdy framework napotka na błąd wygeneruje wyjątek, który zostanie przechwycony przez niego.
 • Pełen komunikat błędu zostanie zapisany do debug.php
 • Skrypt wyświetli zwykły ekran punBB informujący że coś się nie udało
 • By zobaczyć pełen komunikat błędu otwórz w edytorze tekstowym debug.php
 • Do obsługi własnych błędów również używaj wyjątków a punFramework obsłuży je tak samo jak własne :)
  <?php
  IF($foo != $bar)
  	{
  	throw new Exception('$bar jest różne od $foo');
  	}
  
  Wykonywanie kodu zostanie przerwane w miejscu wywołania wyjątku, punFramework przejdzie do zapisania komunikatu i wyświetlenia wiadomości użytkownikowi.
RkBlog

punFramework, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article