Operatory

Operatory są wszystkim dobrze znane...
= Przypisanie wartości
+ Dodanie wartości
- Odjęcie wartości
* Mnożenie wartości
/ Dzielenie wartości
% Reszta z dzielenia

wartość += liczba; Dodaje "liczbę" do wartości
wartość -= liczba; Odejmuje "liczbę" od wartości
wartość /= liczba; Dzieli "wartość" przez "liczbę"
wartość *= liczba; Mnoży "wartość" przez "liczbę"

zmienna++ Zwiększa wartość o 1
zmienna-- Zmniejsza wartość o 1

== Porównanie (true jeżeli parametry mają taką samą wartość)
!= Nie są równe
> >= Większe niż, większe równe
< <= Mniejsze, mniejsze równe

&& - ORAZ (and)
|| - Lub (or)

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
	{
	double a = 5;
	int y, b = 5;
	double x;
	
	if (a == b)
		{
		cout << "a i b są równe" << endl;
		}
	else
		{
		cout << "a i b są różne" << endl;
		}
	a++;
	b--;
	cout << "A: " << a << "| B: " << b << endl;
	x = b; // 4
	cout << "X: " << x << endl;
	x += a; // 4 + 6
	cout << "X: " << x << endl;
	y = b%3; // reszta z  4/3
	cout << "Y: " << y << endl;
	}
RkBlog

C/C++ i Java, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact