Hosting Django z wykorzystaniem Gunicorn i Nginx

gunicorn to serwer HTTP zgodny ze standardem WSGI - narzędzie ułatwiające hostowanie różnych pythonowych webowych aplikacji w warunkach produkcyjnych. Gunicorn świetnie współpracuje z Nginxem dając możliwość szybkiego odpalenia projektu Django, Pylons, czy innej aplikacji zgodnej z WSGI.

Bibliotekę można zainstalować ze źródeł, lub poprzez PyPi easy_install -U gunicorn. W podkatalogu doc/htdocs/ gunicorna (pobierz np. źródła) znajdziemy pełną dokumentację i różne przykłady.

Django, gunicorn i NGINX

Oto najprostsza konfiguracja dla Django. Przejdź do katalogu z projektem Django i wykonaj:
gunicorn_django --workers=2
Następnie skonfiguruj NginXa:
worker_processes 1;

user nobody nogroup;
pid /tmp/nginx.pid;
error_log /tmp/nginx.error.log;

events {
  worker_connections 1024;
  accept_mutex off;
}

http {
  include mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  access_log /tmp/nginx.access.log combined;
  sendfile on;

  upstream app_server {
    #server unix:/tmp/gunicorn.sock fail_timeout=0;
    # For a TCP configuration:
     server 127.0.0.1:8000 fail_timeout=0;
  }

  server {
    listen 80 default;
    client_max_body_size 4G;
    server_name _;

    keepalive_timeout 5;

	location /site_media/ {
			root /ścieżka/do/projektu/django;
			}
    location / {
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_redirect off;

      if (!-f $request_filename) {
        proxy_pass http://app_server;
        break;
      }
    }
	
  }
}
W powyższej konfiguracji musimy podać ścieżkę do projektu, tak by mieć obsługę plików statycznych. Gdy to już załatwimy wystarczy uruchomić serwer i gotowe. W dokumentacji gunicorna znajdziemy kilka dodatkowych rozwiązań jak wykorzystanie gniazd, czy skrypty rozruchowe.
RkBlog

Django, 9 May 2010, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact