RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Integracja Facebook Connect z kontami Django na filmaster.pl

W artykule Integracja Facebook Connect z Django opisałem jak skonfigurować aplikację Facebook Connect, oraz jak wstawić button logowania w XFBML na własnej stronie. Dla Filmastera wykonałem integrację Facebook Connect z kontami użytkowników Django, dzięki której użytkownik po zalogowaniu przez FB Connect jest automatycznie rejestrowany/logowany w serwisie.

Podstawą jest middleware, które sprawdza czy są cookies ustawione przez Facebook Connect i jeżeli są to próbuje zalogować, zarejestrować użytkownika Django. FBC tworzy cookie o nazwie takiej jak klucz naszej aplikacji na Facebooku (plus kilka dodatkowych KLUCZ_*). Sprawdzanie poprawności cookie zawarte jest w kodzie middleware:

class fbMiddleware(object):
  """
  Handle Facebook association, autologin
  """
  def process_request(self, request):
    request.facebookconn = False
    request.facebookconn_new = False
    f_name = False
    l_name = False
    # Check if we have the FBConnect cookie
    if settings.FACEBOOK_CONNECT_KEY in request.COOKIES:
      signature_hash = self.get_facebook_signature(request.COOKIES, True)
      # check if cookie is valud
      if signature_hash == request.COOKIES[settings.FACEBOOK_CONNECT_KEY]:
        # check if it didn't expired
        if datetime.fromtimestamp(float(request.COOKIES[settings.FACEBOOK_CONNECT_KEY+'_expires'])) > datetime.now():
          # get the FB user ID from cookie
          uid = '%s_user' % settings.FACEBOOK_CONNECT_KEY
          cookie_uid = request.COOKIES[uid]
          request.facebookconn = cookie_uid
          # check if the FB user id is associated to a Django User account
          try:
            f = FBAssociation.objects.get(fb_uid=cookie_uid)
          except Exception, e:
            logging.debug("new Facebook association")
            # no account, so we make a new one
            password = ''.join([choice('1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm') for i in range(10)])
            if 'fb_name' in request.POST:
              username = slughifi(request.POST['fb_name'])
            else:
              logging.error("NO Facebook username")
              return None
            
            if 'fb_mail' in request.POST:
              email = request.POST['fb_mail']
              if len(email) >= 255:
                # too long
                email = str(cookie_uid)
            else:
              logging.error("No Facebook proxy mail")
              return None
            
            username = username.replace('-', '')
            # check if username taken
            try:
              u = User.objects.get(username=username)
            except:
              pass
            else:
              username = '%s%s' % (username, str(cookie_uid))
              # this shouldn't exist
              try:
                u = User.objects.get(username=username)
              except:
                pass
              else:
                logging.error("Existing Facebook usernames %s" % username)
                return None
            
            # check if mail is taken
            try:
              u = User.objects.get(email=email)
            except:
              pass
            else:
              email = str(cookie_uid)
              try:
                u = User.objects.get(email=email)
              except:
                pass
              else:
                logging.error("Existing proxy email %s" % email)
                return None
            
            #make the user
            user = None
            try:
              user = User.objects.create_user(username, email, password)
              user.save()
              user = authenticate(username=username, password=password)
            except Exception, e:
              try:
                user.delete()
              except:
                pass
              logging.error("Facebook User Creation Exception")
              logging.error(e)
              return None
            else:
              # save the Facebook association
              o = FBAssociation(user=user, fb_uid=request.facebookconn, is_new=True, is_from_facebook=True)
              o.save()
            
            if user is not None:
              # login user and make the association
              try:
                login(request, user)
              except Exception, e:
                logging.error("Facebook User Login Exception")
                logging.error(e)
                return None
              
              if 'fb_pic' in request.POST:
                try:
                  path = settings.MEDIA_ROOT + date.today().strftime("avatars/%Y/%b/%d")
                  if not os.path.isdir(path):
                     os.makedirs(path)
                  image = '%s/%s.jpg' % (path, str(user.username))
                  img = urllib2.urlopen(request.POST['fb_pic']).read()
                  tmp = open('%s/%s.jpg' % (path, str(user.username)), 'wb')
                  tmp.write(img)
                  tmp.close()
                  i = Image.open(image)
                  i.thumbnail((480, 480), Image.ANTIALIAS)
                  i.convert("RGB").save(image, "JPEG")
                  image = '%s/%s.jpg' % (date.today().strftime("avatars/%Y/%b/%d"), str(user.username))
                  avatar = Avatar(user=user, image=image, valid=True)
                  avatar.save()
                except Exception, e:
                  logging.error("Could not save avatar from Facebook")
                  logging.error(e)
                  return None

          else:
            # FB ID is assigned to a Django User account. Login user
            if not request.user.is_authenticated():
              user = authenticate(user_id = f.user.id, fb_uid=cookie_uid)
              if user is not None:
                login(request, user)
    else:
      if request.user.is_authenticated():
        # not FB cookie but user from FB logged in? logout
        try:
          f = FBAssociation.objects.get(user=request.user)
        except:
          pass
        else:
          if f.is_from_facebook:
            logout(request)

  def get_facebook_signature(self, values_dict, is_cookie_check=False):
    """
    Generates signatures for FB requests/cookies
    """
    signature_keys = []
    for key in sorted(values_dict.keys()):
      if (is_cookie_check and key.startswith(settings.FACEBOOK_CONNECT_KEY + '_')):
        signature_keys.append(key)
      elif (is_cookie_check is False):
        signature_keys.append(key)
    
    if (is_cookie_check):
      signature_string = ''.join(['%s=%s' % (x.replace(settings.FACEBOOK_CONNECT_KEY + '_',''), values_dict[x]) for x in signature_keys])
    else:
      signature_string = ''.join(['%s=%s' % (x, values_dict[x]) for x in signature_keys])
    signature_string = signature_string + settings.FACEBOOK_CONNECT_SECRET
    
    return md5.new(signature_string).hexdigest()

Middleware rozpoznaje użytkownika z Facebook Connect po jego ID zawartym w cookie KLUCZ_user. Po tym ID tworzone są relacje z kontem w Django. Jeżeli middleware znajdzie powiązanie - to zaloguje na Djangowskie konto. Jeżeli nie ma powiązanego konta to będzie oczekiwało danych o użytkowniku (login, awatar, email), które można pobrać poprzez API Facebook Connect, ale za pomocą JavaScriptu. Dane te pobierane są po zalogowaniu przez FB Connect, przez kod w szablonie:

<script src="http://static.ak.connect.facebook.com/js/api_lib/v0.4/FeatureLoader.js.php" type="text/javascript"></script>
	<script type="text/javascript">
	
	FB_RequireFeatures(["XFBML"], function()
		{
		FB.Facebook.init("{{ connect_key }}", "/fb/xd_receiver.htm");
		FB.Facebook.get_sessionState().waitUntilReady(function()
			{
			var uid = FB.Facebook.apiClient.get_session().uid;
			if (uid)
				{
				{% if not user.is_authenticated %}
				var viewer = FB.Facebook.apiClient.fql_query('SELECT name, pic_small, proxied_email FROM user WHERE uid='+uid,
					function(results) {
								$.post("/", {fb_name: results[0].name, fb_pic: results[0].pic_small , fb_mail: results[0].proxied_email} , function(data){
									{% ifequal request.path request.login_url %}
										location.assign("/dashboard/");
									{% else %}
										location.assign("http://{{ request.META.HTTP_HOST }}{{request.path }}");
									{% endifequal %}
									});
								}
					);
				{% endif %}
				}
			});
		});
	
	</script>
Pobrane dane są AJAXem przesyłane do Django (wywołanie dowolnego URLa - middleware to przechwyci) i następnie strona jest odświeżana, a użytkownik jest już zalogowany, zarejestrowany i może w pełni korzystać z serwisu.

W przypadku API Facebooka - XFBML pewien problem stanowi konieczność stosowania API działającego po stronie klienta, co komplikuje działanie komponentu. Trzeba także stosować buttona Facebooka żeby skutecznie wylogować użytkownika (jeżeli usuniemy tylko cookie w serwisie to ponowne wyświetlenie buttona na jakiejś stronie spowoduje automatyczne zalogowanie użytkownika przez ten button)

<fb:login-button autologoutlink="true"></fb:login-button>

Filmaster jest projektem OpenSource i każdy może pomóc w jego rozwoju :) Kod znajduje się na bitbucket.org, a informacje dla programistów na filmaster.org :)
RkBlog

Django, 9 September 2009, Piotr Maliński

Comment article