Planowane Misje

Kepler

Misja wystartowała w 2009 roku. Jej celem jest wyszukiwanie planet podobnych do Ziemi w przeciągu co najmniej 3,5 roku obserwacji. Za pomocą fotometru opracowanego przez NASA Kepler będzie badał jasność ponad 100 000 gwiazd ze stałego ustalonego obszaru.

COROT

Misja wystartowała w 2006 roku. Jej zadaniem jest wykrywanie tranzytujących planet pozasłonecznych oraza badanie słonecznych oscylacji gwiazd. Na chwilę obecną (2009 listopad) COROT odkryła 7 pozasłonecznych planet.

Nasa Navigator Program

Program Navigator ma cztery główne cele: - Poszukiwanie i wykrywanie pozasłonecznych planet, które mogą znajdować się w strefie życia swojej gwiazdy
- Charakterystyka atmosfery wykrytych planet
- Poszukiwanie oznak życia na wykrytych planetach
- Badania układów planetarnych

Program Navigator obejmuje misje orbitalne: TPF (Terrestial Planet Finder) - koronograf i interferometr oraz SIM PlanetQuest. Na Ziemi działać będzie interferometr Keck i LBTI (Large Binocular Telescope Interferometer). Poza programem orbitalny teleskop Kepler będzie poszukiwał planet zbliżonych do Ziemi krążących wokół innych gwiazd.

Interferometr Keck i Large Binocular Telescope Interferometer

Celem tych dwóch projektów będzie obserwacja dysków pyłowych wokół pobliskich gwiazd w celu oszacowania gęstości materii zawartej w obszarze życia gwiazdy oraz poszukiwanie luk i asymetrii w dyskach pyłowych jako indykatorów obecności planet.

Space Interferometry Mission (SIM) PlanetQuest (start 2015-2016)

SIM jako pierwszy umożliwi wykrycie skalistych planet kilka razy większych od Ziemii. Za jego pomocą dowiemy się czy planety typu Ziemi są wyjątkowe czy też występują równie często co gazowe olbrzymy. Misja ta nakreśli również wstępną listę celów dla misji TPF. Lista celów tej misji to:
- Poszukiwanie skalistych planet w strefach życia pobliskich gwiazd i pomiar ich masy
- Charakteryzacja orbit układów planetarnych
- Poszukiwanie analogów układu słonecznego z gigantami gazowymi w odległości 2-5 AU
- Sprawdzić tworzenie się i scenariusze migracji wyjaśniające tworzenie się "gorących Jowiszy"
- Optymalizacja celów dla koronografa TPF

Terrestrial Planet Finder Coronagraph (TPF-C)

Koronograf TPF umożliwi pełną charakterystykę planet w strefach życia o rozmiarach Ziemi jak również innych większych planet. Za jego pomocą dowiemy się czy odkryte planety mogą w przyszłości lub nawet teraz zawierać życie lub sprzyjać jego powstaniu. Główne cele misji to:
- Charakterystyka planet w strefach życia za pomocą spektroskopii w świetle widzialnym
- W połączeniu z danymi z SIM określić charaktery planet i ich atmosfer.
- Obrazowanie dysków pyłowych wokół pobliskich gwiazd w celu uściślenia teorii dotyczących powstawania układów planetarnych
- Określenie, które planety posiadają warunki umożliwiające powstanie/przetrwanie życia
- Poszukiwanie oznak życia na innych planetach

Terrestrial Planet Finder Interferometer (TPF-I)

TPF-I będzie interferometrem pracującym w podczerwieni złożonym z kilku 3-4 metrowych teleskopów. Cele misji to:
- charakterystyka możliwych do zamieszkania planet z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni
- wspieranie badań przeprowadzanych przez SIM i TPF-C
- wykonywanie zdjęć dysków protoplanetarnych w dużej rozdzielczości
- poszukiwanie oznaków życia na planetach pozasłonecznych
TPF_I

New Worlds Mission

Misja NWM polegać ma na zbudowaniu dużego kosmicznego statku-koronografu, którego zadaniem będzie blokowania bezpośredniego światła gwiazd umożliwiając tym samym teleskopowi ulokowanemu za nim obserwowanie planet krążących wokół gwiazdy. Jeżeli projekt zostanie zatwierdzony może wystartować w 2014 roku.

PEGASE

PEGASE to propozycja misji zbudowania interferometru o podwójnej aperturze złożonego z trzech sateliów. Celem będą badania gorących Jowiszy, brązowych karłów i dysków protoplanetarnych. Jeżeli projekt zostanie zatwierdzony - wystartuje między 2010 a 2012 rokiem.

EPOCh - Extrasolar Planet Observations and Characterization

Jest to planowana na przyszły rok jedna z misji okolicznościowych ("Missions of Opportunity") polegająca na wykorzystaniu sondy Deep Impact a dokładniej jej teleskopu do poszukiwania planet przechodzących przed tarczą gwiazdy. Celem będą pobliskie jasne gwiazdy a sonda będzie dokonywać precyzyjnych pomiarów fotometrycznych tak by z zakłuceń czasu przejść gazowych gigantów można było określić możliwość istnienia mniejszych planet skalistych. Teleskop sondy Deep Impact posiada wadę powodującą rozmycie otrzymywanych zdjęć, lecz w przypadku tej misji będzie to zaleta gdyż światło gwiazdy zostanie rozproszone na większą ilość pikseli matryc CCD przez co pomiary będą dokładniejsze.
RkBlog

Planety Pozasłoneczne, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact