PyGoogleChart

PyGoogleChart to biblioteka Pythona będąca nakładką na API Google Chart - generowania wykresów (liniowe, słupkowe, koliste itd.) z danych zawartych w przekazanym URLu. Dokumentacji raczej nie zaznamy, lecz dostępny jest szereg przykładów. Google Chart może służyć do generowania niezbyt precyzyjnych wykresów (czasami dziwnie interpretuje skalę parametrów).

Oto przykład wykresu liniowego XY:

# -*- coding: utf-8 -*-
from pygooglechart import XYLineChart
from pygooglechart import Axis

chart = XYLineChart(300, 300, x_range=(0, 100), y_range=(0, 100))
chart.add_data([1, 11, 98]) # X
chart.add_data([1,20,80]) # Y
#chart.download('line-xy-random.png')
print chart.get_url()

Wykres można pobrać (zostanie zapisany do pliku o podanej nazwie), lub też wygenerować sam URL: http://chart.apis.google.com/chart?cht=lxy&chs=300x300&chd=e:ApHC-t,ApMzzM.

Istnieje także tag szablonów Django - django-googlecharts, który można pobrać z github. Umożliwia on łatwe generowanie wykresów w Django.
RkBlog

Podstawy Pythona, 14 October 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact