RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Szablony Django

Szablon to zwykły plik tekstowy zawierający zazwyczaj kod HTML oraz tagi - zmienne, za które zostanie wstawiona określona treść bądź też tagi kontrolujące logikę szablonu.

Zmienne

Zmienne wyglądają w szablonach django tak:
{{ nazwa_zmiennej }}
Gdzie nazwa_zmiennej to owa nazwa zwracana przez widok. Jeżeli widok zwraca jakiś obiekt posiadający atrybuty np. słownik to można odwołać się do nich stosując kropkę:
{{ nazwa_zmiennej.atrybut }}
Jeżeli podana zmienna nie istnieje to wstawiona zostanie wartość TEMPLATE_STRING_IF_INVALID z ustawień projektu.

Filtry

Filtry modyfikują zwracane przez zmienne dane. Filtry stosuje się w następujący sposób:
{{ zmienna|nazwa_filtru }}

{{ zmienna|linebreaks }}
// stosowanie kilku filtrów
{{ zmienna|escape|linebreaks }}
// filtr z argumentem
{{ zmienna|escape:"argument" }}
Filtry wykonują zazwyczaj różne operacje formatujące tekst - np. łamią linie, zmieniają wielkość liter, parsują określone tagi. Dostępnych wbudowanych filtrów jest bardzo dużo:
 • safe - zapobiega enkodowaniu tagów HTML
 • add - dodaje do zmiennej podaną wartość (zmienna|add:"liczba")
 • addslashes - dodaje ukośniki
 • capfirst - Pierwsza litera wyrażenia zmieniana jest na dużą literę.
 • cut - usuwa wszystkie wystąpienia podanego łańcucha w zmiennej (zmienna|cut:"łańcuch")
 • date - formatuje zmienną w postaci daty. Taka sama składnia jak "now"
 • default - jeżeli zmienna jest niedostępna wykorzystuje podaną wartość
 • default_if_none - to samo z tym że pod warunkiem że zmienna ma wartość None
 • dictsort - pobiera listę słowników i zwraca ją posortowaną według podanych parametrów
 • dictsortreversed - to samo tyle że sortuje odwrotnie
 • divisibleby - zwraca True jeżeli wartość zmiennej dzieli się bez reszty przez podany argument (liczbę)
 • escape - "ucieka: z formatowania HTML, zamienia < > oraz cudzysłowy
 • filesizeformat - formatuje podaną wartość do sensownego formatu rozmiaru (KB, MB itd.)
 • first - Zwraca pierwszy element z listy
 • fix_ampersands - zamienia & na jego notację znakową (entity)
 • floatformat - zaokrągla liczby zmiennoprzecinkowe do jednego miejsca po przecinku (jeżeli istnieją liczby po przecinku)
 • get_digit - pobiera z liczby cyfrę o określonej parametrem lokacji (0 - pierwsza cyfra itd.)
 • join - łączy listy
 • length - zwraca długość elementów (np. do list)
 • length_is - zwraca True jeżeli długość (length) wartość jest argumentem
 • linebreaks - zamienia przejścia do nowej linii na p i br
 • linebreaksbr - to samo tyle że stosuje jedynie br
 • linenumbers - wyświetla tekst z numerami wierszy
 • lower - zamienia duże litery na małe
 • make_list - zamienia wartość na listę
 • phone2numeric - zamienia wartość na numer telefonu, np. "800-COLLECT" na "800-2655328". Nie sprawdza "sensu" wyrażenia
 • pluralize - zwraca sufiks jeżeli wartość nie jest równa 1. Domyślnie zwraca "s"
 • random - zwraca losowy obiekt z listy
 • removetags - usuwa tagi X/HTML ze zmiennej (podane jako argument, oddzielone spacją)
 • slice - zachowuje się jak slice w Pythonie
 • striptags - usuwa wszystkie tagi X/HTML
 • time - formatuje wartość jako czas/datę. Taka sama składnia jak "now"
 • timesince - podaje ile czasu minęło od daty w zmiennej do dziś. Można podać argument - czas odniesienia zamiast bieżącej daty
 • timeuntil - tak jak wyżej tyle że podaje ile czasu do danego wydarzenia (przyszłość)
 • title - formatuje łańcuch na tytuł
 • truncatewords - przycina łańcuch do podanej długości
 • unordered_list - Przerabia listę na listę li/ul
 • upper - wszystkie litery zmieniane są na duże
 • urlencode - koduje zmienne dla URLi
 • urlize - zamienia linki w zwykłym tekście na odnośniki, w które można kliknąć
 • urlizetrunc - to co wyżej z tym że przycina je do podanej długości (tytuł linka)
 • wordcount - zwraca ilość słów
 • wordwrap - łamie wiersze przy podanej szerokości

Tagi

Tag wygląda tak:
{% tag %}
Niektóre wymagają taga zamykającego. Rolą tagów jest głównie sterowanie logiką wyświetlanych danych. Django ma wbudowanych kilkanaście tagów:
 • block - dodaje blok, który może być nadpisany przez szablony dzieci
 • comment - wszystko między {% comment %} i {% endcomment %} jest komentarzem w kodzie i nie pojawi się na stronie
 • cycle - przechodzi przez podane wartości. Stosowany w pętli:
  {% for o in some_list %}
    <tr class="{% cycle row1,row2 %}">
      ...
    </tr>
  {% endfor %}
  
  lub bez:
  <tr class="{% cycle row1,row2,row3 as rowcolors %}">...</tr>
  <tr class="{% cycle rowcolors %}">...</tr>
  <tr class="{% cycle rowcolors %}">...</tr>
  
 • debug - wyświetla dane debuggera
 • extends - oznacza że ten szablon dziedziczy z podanego w tagu szablonu, np: {% extends "base.html" %}
 • filter - nakłada podane filtry na tekst między tagami:
  {% filter escape|lower %}
    Tekst
  {% endfilter %}
 • firstof - Zwróci pierwszą wartość różną od False lub nic jeżeli takiej nie znajdzie: {% firstof var1 var2 var3 %}
 • for - pętla:
  <ul>
  {% for athlete in athlete_list %}
    <li>{{ athlete.name }}</li>
  {% endfor %}
  </ul>
  
Dodatkowe zmienne wewnątrz pętli:
 • forloop.counter - numer bieżącej iteracji
 • forloop.counter0 - numer bieżącej iteracji liczony od 0
 • forloop.revcounter - numer iteracji od tyłu
 • forloop.revcounter0 - numer iteracji od tyłu, liczony od 0
 • forloop.first - zwraca True jeżeli jest to pierwsza iteracja
 • forloop.last - zwraca True jeżeli jest to ostatnia iteracja
 • forloop.parentloop - dla zagnieżdżonych pętli, oznacza nadrzędną pętle
 • if - jeżeli podana zmienna nie ma wartości False to wykona blok między tagami.
  {% if athlete_list %}
  zmienna coś ma...
  {% else %}
    zmienna nic nie ma
  {% endif %}
 • ifequal - podobnie jak if tyle że sprawdza czy dwie podane zmienna mają te same wartości
  {% ifequal user.id comment.user_id %}
    ...
  {% endifequal %}
 • ifnotequal - jak powyżej tylko "jeżeli nie równe"
 • include - ładuje i parsuje szablon: {% include "foo/bar.html" %}
 • load - ładuje niestandardowy tag
 • now - pokazuje bieżącą datę, atrybut określa formatowanie. Znaczniki zbliżone do formatowania funkcji date w PHP. Szczegóły w dokumentacji szablonów.
 • regroup - przegrupowuje elementy. Szczegóły - patrz link obok
 • spaceless - usuwa nadmiarowe spacje, przejścia do nowej linii, w kodzie X/HTML
 • ssi - ładuje podany plik, wymaga bezwzględnej ścieżki.
RkBlog

Django, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article