Przykładowe konfiguracje Nginx

[toc]

Load Balancing - Rozkład ruchu na kilka serwerów

Używamy modułu upstream by zdefiniować kilka serwerów serwujących naszą stronę. Następnie dla bloku "serwer" przekazujemy połączenia tym serwerom za pomocą
proxy_pass http://NAZWA_LISTY_UPSTREAM
http {
  upstream myproject {
    server 127.0.0.1:8000 weight=3;
    server 127.0.0.1:8001;
    server 127.0.0.1:8002;  
    server 127.0.0.1:8003;
  }

  server {
    listen: 80;
    server_name: www.domain.com;
    location / {
      proxy_pass http://myproject;
    }
  }
}


VirtualHost

Dla różnych katalogów można przypisać domenę za pomocą server_name. Konfiguracja dla poszczególnych serwerów zawiera się w blokach "server". Można też dołączać (include) pliki konfiguracyjne dla poszczególnych virtual hostów. Oto przykład dwóch virtualhostów serwujących pliki statyczne:
http {
  server {
    listen     80;
    server_name   www.domain1.com;
    access_log   logs/domain1.access.log main;

    location / {
      index index.html;
      root /var/www/domain1.com/htdocs;
    }
  }

  server {
    listen     80;
    server_name   www.domain2.com;
    access_log   logs/domain2.access.log main;

    location / {
      index index.html;
      root /var/www/domain2.com/htdocs;
    }
  }
}


Serwer dla statycznych plików

Oto pełna konfiguracja dla prostego serwera serwującego statyczną treść:
user www-data www-data;
worker_processes 2;

error_log logs/error.log;

pid    logs/nginx.pid;

events {
  worker_connections 1024;
}

http {
  include    conf/mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $status '
           '"$request" $body_bytes_sent "$http_referer" '
           '"$http_user_agent" "http_x_forwarded_for"';

  access_log logs/access.log main;

  sendfile    on;
  tcp_nopush   on;
  tcp_nodelay  on;

  server {
    listen    80;

    server_name moja-domena.com www.inna-domena.com;

    access_log logs/host.access.log main;

    location / {
      root  html;
      index index.html index.htm;
    }
  }
}


PHP poprzez FastCGI

Nginx nie uruchamia sam procesów FastCGI i trzeba to zrobić innym programem. By dodać obsługę PHP należy do "location" naszej konfiguracji dodać:
location ~ \.php$ {
  fastcgi_pass  127.0.0.1:12345;
  fastcgi_index index.php;
 
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/local/nginx/html$fastcgi_script_name;
  fastcgi_param QUERY_STRING   $query_string;
  fastcgi_param REQUEST_METHOD  $request_method;
  fastcgi_param CONTENT_TYPE   $content_type;
  fastcgi_param CONTENT_LENGTH  $content_length;
 }

Pełna konfiguracja:
user www-data www-data;
worker_processes 2;

error_log logs/error.log debug;

pid    logs/nginx.pid;

events {
  worker_connections 1024;
}

http {
  include    conf/mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $status '
           '"$request" $body_bytes_sent "$http_referer" '
           '"$http_user_agent" "http_x_forwarded_for"';

  access_log logs/access.log main;

  sendfile    on;
  tcp_nopush   on;
  tcp_nodelay  on;

  server {
    listen    80;

    server_name moja-domena.com www.server-name.com;

    access_log logs/host.access.log main;

    location / {
      root  html;
      index index.html index.htm index.php;
    }


    # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
    #
    location ~ \.php$ {
      fastcgi_pass  127.0.0.1:12345;
      fastcgi_index index.php;

            fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/local/nginx/html$fastcgi_script_name;
          fastcgi_param QUERY_STRING   $query_string;
          fastcgi_param REQUEST_METHOD  $request_method;
          fastcgi_param CONTENT_TYPE   $content_type;
          fastcgi_param CONTENT_LENGTH  $content_length;

    }

  }
}


DokuWiki pod Nginx

Oto przykład z wiki skryptu wraz z regułami rewrite:
 server {
    listen    80;
    server_name _ *;
    port_in_redirect off;
    optimize_server_names off;

    access_log /var/log/nginx/localhost.access.log;

    rewrite ^(/dokuwiki/)_media/(.*) $1lib/exe/fetch.php?media=$2 last;
    rewrite ^(/dokuwiki/)_detail/(.*) $1lib/exe/detail.php?media=$2 last;
    rewrite ^(/dokuwiki/)_export/([^/]+)/(.*) $1doku.php?do=export_$2&id=$3 last;

    location / {
      root  /var/www;
      index index.html index.htm index.php;
    }

    location /dokuwiki/ {
      if (!-f $request_filename) {
        rewrite ^(/dokuwiki/)(.*)?(.*) $1doku.php?id=$2&$3 last;
        rewrite ^(/dokuwiki/)$ $1doku.php last;
      }
    }

    error_page  500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
      root  /var/www;
    }

    location ~ \.php$ {
      fastcgi_pass  127.0.0.1:8888;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www$fastcgi_script_name;
      include    /etc/nginx/fastcgi_params;
    }
  }


PHP + Drupal + Nginx

Nginx, Fastcgi, PHP, rewrite config for Drupal - Wraz ze skryptem tworzącym procesy FastCGI PHP
Running Drupal with Clean URL on Nginx or Lighttpd


Frameworki Django i Pylons

Pylons
Django
PHP + Ruby on Rails + Django


Inne Przykłady

Using Tracd with Nginx in Cluster Mode
Nginx, my new favorite front end for mongrel cluster
Nginx jako Load Balancer dla kilku Mongreli (RoR)
nginx: the front end solution for rails deployment?
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact